Huishoudelijk Reglement

Huishoudelijk Reglement

 1. Deze algemene regels zijn van toepassing op de leden van de handboogvereniging “Staddijk”, samengevat onder de benaming “Huishoudelijk Reglement”.
 2. De vereniging maakt onderscheid in senior- en juniorleden. Junior is degene die bij het begin van het verenigingsjaar nog geen 18 jaar is.
 3. De vereniging kent zogenaamde cursisten. Dit zijn aspirant-leden die zich inschrijven voor een bepaalde instructieperiode. Aan deze periode is een vast bedrag verbonden, vermeld op het inschrijfformulier. Na deze periode eindigt het aspirant lidmaatschap en kan men lid worden.
 4. Behalve de jaarlijkse vast te stellen contributiebedragen is bij inschrijving een eenmalig inschrijfgeld verschuldigd voor nieuwe leden. Dit inschrijfgeld geldt niet voor nieuwe leden die instromen via de aspirantencursus.
 5. Personen die in de loop van het verenigingsjaar lid worden, betalen, de contributie vanaf de maand van inschrijving en de bijdrage voor de N.H.B.
 6. De contributie voor het nieuwe verenigingsjaar dient in een keer te worden betaald en wel voor 1 december van het lopende verenigingsjaar. Indien men niet voor 1 december betaalt wordt het lidmaatschap beëindigd. Indien men opnieuw lid wil worden is men naast de contributie €15 administratiekosten verschuldigd
 7. Elk bestuurslid van Staddijk krijgt de beschikking over een set sleutels. Naast de bestuursleden krijgen een aantal veiligheidsfunctionarissen een set sleutels tot de beschikking om enerzijds werkzaamheden te kunnen verrichten zonder dat het bestuur daarbij aanwezig dient te zijn en anderzijds verantwoord te kunnen meedraaien in de openstelling van het gebouw en het terrein voor schutters buiten de reguliere clubdagen. De volgende functionarissen komen in principe in aanmerking voor een set sleutels:
  •             Barbeheerder (1x)
  •             Accommodatiebeheerder (1x)
  •             Opvang Aspirant-leden en leden (5x)
  Het bestuur neemt besluiten betreffende de verstrekking van sleutels aan functionarissen. Functionarissen zijn, anders dan bestuursleden, te benaderen voor toegang tot de baan buiten de reguliere openingstijden.  Het uitlenen van sleutels aan leden die geen sleutelfunctionaris zijn, dient altijd in overleg met het bestuur te gebeuren.
 8. Onderstaand rooster van aftreden bestuursleden is opgesteld op 22 januari 1994. Conform artikel 8 lid 2 van de statuten, wordt dit rooster gehanteerd bij bestuursverkiezingen. Indien een bestuurslid zijn functie tussentijds beëindigt, zal het nieuw gekozen bestuurslid de plaats op het rooster innemen van het vertrekkende bestuurslid. Het volgende rooster is in 1994 vastgesteld en zal blijven doorlopen:
  1e aftreding:      Penningmeester treedt af,
  2e aftreding:      Secretaris treedt af,
  3e aftreding:      Voorzitter treedt af.
 9. Bij verkiezing van bestuursleden dienen nieuwe kandidaten zich tenminste 1 week voor de ledenvergadering schriftelijk te melden bij het bestuur.
 10. De jaarlijkse evenementen worden op een door het bestuur vast te stellen datum georganiseerd. Bij deze evenementen kent de club een drietal categorieën namelijk de “Recurve categorie”, “Compound categorie” en “BareBow” categorie. Onder de “Barebow” categorie valt elke Barebow exclusief compound, er wordt verder geen onderscheid gemaakt over type boog, pijlen etc. Elke categorie is onderverdeeld in klassen b.v. Dames, Heren, Junioren, enz. Voor erkenning van een categorie dienen er minimaal vijf leden vertegenwoordigd te zijn in een categorie. Het bestuur stelt vast voor welke evenementen en welke klassen er prijzen beschikbaar worden gesteld.
  Een vast evenement is het Koningschieten. Koning is de schutter die het hoogst aantal punten schiet in de “Recurve categorie” (dit is niet klasse gebonden). Bij gelijke puntenaantal wordt de beslissing genomen op basis van het bondsreglement (eerst aantal treffers dan tienen enz.) Een verenigingslid, dat gedurende drie achtereenvolgende jaren de titel “Koning” verwerft mag zich “Keizer” noemen. De op één na beste schutter van de “Recurve categorie” mag zich “Prins” noemen.
 11. Het is verboden clubmateriaal zonder toestemming van het bestuur te gebruiken of in bruikleen te nemen. De schade die door dergelijk handelen wordt veroorzaakt aan goederen van de vereniging, moet door de betreffende persoon vergoed worden.
 12. De toegangspoort voor aan de toegangsweg naar het clubgebouw dient te allen tijde weer gesloten te worden. Dit om te voorkomen, dat ongewenst verkeer toegang krijgt tot het park.
 13. Het sportpark is een wandelgebied voor de omgeving. De snelheid van motorvoertuigen dient derhalve aan deze omstandigheid aangepast te worden. Dit betekent, dat er slechts stapvoets gereden mag worden. Voetgangers en fietsers hebben in het park dan ook voorrang en mogen niet gehinderd worden.
 14. In verband met de veiligheid is het van essentieel belang, dat de toegangspoort tot het veld weer afgesloten wordt.
 15. Daar bij ernstige ongelukken op onze baan de toegangsweg tot de baan ten alle tijde vrij moet blijven is het parkeren van voertuigen voor de toegangspoort, niet toegestaan.
 16. Wijzigingen in het Huishoudelijke Reglement wordt in de eerstvolgende ledenvergadering vastgesteld.
 17. De bepalingen van het schiet- en wedstrijdreglement zijn ook van toepassing bij trainingen.
 18. Het bestuur stelt een exemplaar van de Statuten en het Huishoudelijk Reglement ter beschikking via de website hbvstaddijk.nl.
 19. Het schieten met houten pijlen is toegestaan op de daarvoor bestemde doelpakken (voor 50m en 25m).
 20. Het is niet toegestaan om vanaf korte afstand (minder dan 50 meter) te schieten op het 90 meter pak. Evenzo is het niet toegestaan om op het 50 meter doelpak te schieten vanaf een afstand minder dan 30 meter
 21. De reguliere trainingstijden zijn als volgt vastgesteld:
  •             Zaterdagmiddag van 12:00  tot 16:30 uur
  •             Woensdagavond van 19:00 tot 21:30 uur
  Het is mogelijk om sleutelfunctionarissen te benaderen om in hun aanwezigheid buiten de reguliere trainingstijden om, te gaan schieten.
 22. Uit veiligheidsoverwegingen is het dragen van open schoenen/slippers verboden. Dit is om te voorkomen dat u  zichzelf verwondt aan pijlen die uit het gras steken.
 23. De schutters zijn altijd verantwoordelijk voor de veiligheid tijdens het pijlen halen. Voor de buitenbanen kan dat gebeuren door het plaatsen van een rode vlag aan de schietlijn, om aan te geven dat niet geschoten mag worden omdat er zich schutters op de schietbaan bevinden.
 24. Het terrein van handboogvereniging Staddijk is rookvrij. Het is daarom alleen toegestaan om buiten de poort te roken.
 25. Iedereen dient te handelen in overeenstemming met dit Huishoudelijk reglement. Bij overtreding van dit reglement wordt de persoon in kwestie  schriftelijk op de hoogte gesteld en krijgt een officiële waarschuwing. Na twee waarschuwingen volgt royement en uitschrijving bij de vereniging.

Nijmegen, April 2019
Namens het bestuur,John van de Pas (voorzitter)